Lushch, V., Lazarenko, O., Voytovych, D., Shtanhret, N., Petrovskyi, V., & Pastukhov, P. (2020). ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПОЖЕЖНИХ ТЕПЛОВІЗОРІВ У ВОГНЕВОМУ МОДУЛІ. Пожежна безпека, 36, 66-74. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20786662.36.2020.07