Marych, V., Kovalyshyn, V., Kyryliv, Y., Kovalchyk, V., Gusar, B., & Koshelenko, V. (2018). ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ ВОГНЕГАСНИХ ПОРОШКІВ ДЛЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ КЛАСУ Д1. Пожежна безпека, (32), 45-54. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20786662.32.2018.07