LUSHCH, V.; LAZARENKO, O.; VOYTOVYCH, D.; SHTANHRET, N.; PETROVSKYI, V.; PASTUKHOV, P. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПОЖЕЖНИХ ТЕПЛОВІЗОРІВ У ВОГНЕВОМУ МОДУЛІ. Пожежна безпека, v. 36, p. 66-74, 29 jun. 2020.