KHLEVNOY, O. ЗМІСТ. Пожежна безпека, v. 21, p. 3-6, 13 nov. 2018.