[1]
V. Marych, V. Kovalyshyn, Y. Kyryliv, V. Kovalchyk, B. Gusar, і V. Koshelenko, ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ ВОГНЕГАСНИХ ПОРОШКІВ ДЛЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ КЛАСУ Д1, Пожежна безпека, no 32, pp 45-54, Чер 2018.