Методологічні проблеми системної підготовки студентів – майбутніх педагогів у контексті компетентнісного навчання

  • Б. Ідрісов Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Ключові слова: компетентнісне навчання, системна підготовка студентів, ключові, міжпредметні і предметні компетенції

Анотація

Метою дослідження є визначення структурних компонентів систе-много навчання майбутніх педагогів у контексті формування загаль-нопрофесійної компетентності. На основі аналізу наукових робіт, но-рмативних документів і результатів експерименту доведено, що
«компетентність» і «компетенції» є складними взаємопов’язаними
поняттями, володіють власними аналогами і трактуються залежно від
сфери застосування; розвиток і застосування компетентнісного нав-чання залежать від економічного стану суспільства і цілей розвитку
держави; педагогічна компетентність є системою професійної підго-товки, спрямованої на оволодіння студентами ключовими міжпред-метними і предметними педагогічними компетенціями, які відобра-жають різні варіації розуміння, сприйнятливості та знання. Рівень
оволодіння ключовими компетенціями повинен відображати головну
якість учителя – сформоване педагогічне мислення; міжпредметні
компетенції виробляють усвідомлення соціальної значущості та ролі
вчителя в суспільстві; предметні компетенції відображають рівень
знань і умінь у донесенні до свідомості школярів змісту конкретної
дисципліни. Визначено, що педагогічна компетентність є сукупністю
знань і можливостей їх застосування на практиці, професійних пози-цій і навичок, усвідомлення відповідальності за їхні дії та формується
не лише у ВНЗ, а й у міру накопичення особистого досвіду і розвитку
здатності до самонавчання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-02-05
Як цитувати
Ідрісов, Б. (2018). Методологічні проблеми системної підготовки студентів – майбутніх педагогів у контексті компетентнісного навчання. Педагогіка і психологія професійної освіти, (1), 7-16. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/pedagog/article/view/78
Розділ
ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА І ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ