Толерантність освітнього простору

  • О. Пономарьов
  • М. Черемський
Ключові слова: толерантність, творча особистість, самовираження, самоактуалізація, діалог

Анотація

У статті йдеться про толерантність освітнього простору та її значен-ня у вирішенні конфліктів. Автори стверджують, що в основі толеран-тності має лежати повага до особистості, її особливостей і можливос-тей. Саме брак поваги до особистості, її потреб і прагнень є основною
причиною конфліктів. Розглядається роль творчості як важлива умова
самовираження та самоствердження особистості. Важливе значення у
вихованні толерантності відіграє діалог, за допомогою якого між
людьми відбувається обмін думками, почуттями та фантазією, що зу-мовлює творчий розвиток особистості та сприяє вирішенню конфлік-тів. Автори роблять висновок, що лише в умовах толерантності мож-ливі суспільна злагода та взаємодія, дотримання правових і моральних
норм, а ці норми формуються на принципах національних і загально-людських цінностей. Саме в такій атмосфері успішно реалізується
стратегія розвитку країни та суспільства, в центрі якої незмінно знахо-диться людина, її цілі та цінності, прагнення й інтереси. І завдання
освіти якраз і полягає у тому, щоб допомогти цій людині творчо само-реалізуватися та самоствердитися. Адже лише творчі особистості зда-тні бути по-справжньому толерантними і мудрими.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-02-05
Як цитувати
Пономарьов, О., & Черемський, М. (2018). Толерантність освітнього простору. Педагогіка і психологія професійної освіти, (1), 17-26. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/pedagog/article/view/79
Розділ
ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА І ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ