Рік заснування: 2017.

Тематична спрямованість: актуальні проблемні питання різних галузей філології, новітніх методів викладання мов та літератур світу в контексті міжкультурної комунікації.

Періодичність: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська, німецька, польська мови.

Засновник і видавець: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.

Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN: 2663-340X (Print) 2663-3418 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 22916-12816 Р від 12.07.2017 р.

Фахова реєстрація: Науковий журнал «Львівський філологічний часопис» включено до переліку наукових фахових видань (категорія Б), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук зі спеціальності 035. Філологія відповідно до Наказу МОН України від 02.07.2020 № 886 (додаток 4).