КАТЕГОРІЯ ОЦІНКИ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ ЖІНОЧОГО ГЛЯНЦЕВОГО ЖУРНАЛУ: ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ ВИМІР

  • Tetiana Oleksandrivna Biletska Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • Olha Oleksandrivna Havryliuk Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ключові слова: оцінка, прагмалінгвістика, комунікація, мовленнєвий акт, прямі / непрямі мовленнєві акти, інтенція, ілокутивна сила висловлення, дискурс жіночого глянцевого журналу

Анотація

У фокусі уваги проведеного дослідження перебувають лінгвопрагматичні характеристики ство- рення аксіологічної площини реалізації категорії оцінки в сучасному англомовному дискурсі жіночих глянцевих журналів. Оцінка визначається в сучасних лінгвістичних розвідках як прагматико-семантична категорія, що втілює комунікативну інтенцію мовця і представляє позитивне чи негативне ставлення суб’єкта до об’єкта. Мета дослідження полягає в теоретичному й практичному обґрунтуванні лінгвопрагматичних особливостей реалізації категорії оцінки в сучасному англомовному дискурсі жіночих глянцевих журналів. Матеріалом дослідження слугували оціночні висловлення авторів статей англомовних жіночих глянцевих журналів Cosmopolitan, Style Caster, Vogue. Для досягнення мети використано таксономію мовленнєвих актів за типом інтенції мовця, запропонованих Г. Почепцовим, відповідно до якої в сучасному англомовному дискурсі жіночих глянцевих журналів використовуються такі прагматичні типи висловлень: констатив, промісив, перформатив, директив-реквестив, квеситив. Їх вибір авторами журнальних статей пояснюється загальною спрямованістю досліджуваного дискурсу до відтворення ідеалістичного, позитивного образу життя у свідомості реципієнтів, що впливає на домінуюче застосування у виокремлених типах висловлень мовних засобів з інгерентною або контекстною позитивною оцінністю. Мовленнєвий акт входить до структури комунікативного акту й пов’язаний з дискурсивною ситуацією, що визначає цілеспрямованість процесу спілкування. Для імплементації імпліцитних механізмів формування оцінки читача, автори жіночих англомовних глянцевих журналів використовують непрямі мовленнєві акти: непрямий реквестив, непрямий квеситив тощо. Прагматичне навантаження категорії оцінки в дискурсі глянцевих журналів визначається сферою мовної вербалізації, втілюючи взаємозв’язок інформативної, спонукальної й емоційно-оцінних інтенцій висловлення, які впливають на вибір засобу реалізації оцінки для досягнення комунікативної мети. Інформативна ілокутивна сила висловлення авторів статей представлена в констативах, спонукальна інтенція – в непрямих мовленнєвих актах та прямих директивах, емоційно-оцінна мета втілена в змісті всіх мовленнєвих актів, які вміщують категорію оцінки, в імпресивних констативах зокрема з позитивно маркованою лексикою.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-02-28
Як цитувати
Biletska, T. O., & Havryliuk, O. O. (2020). КАТЕГОРІЯ ОЦІНКИ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ ЖІНОЧОГО ГЛЯНЦЕВОГО ЖУРНАЛУ: ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ ВИМІР. Львівський філологічний часопис, (6), 12-17. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/1690