ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ЗАСОБИ ВІДТВОРЕННЯ ЖІНОЧОГО МОВЛЕННЯ У РОМАНІ ДАНІЕЛИ СТІЛ «ДАР»

  • Ірина Юріївна Афоніна Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Ключові слова: жіноче мовлення, перекладацькі трансформації, емотивність, гендерні аспекти художнього дискурсу, лексичні інтенсифікатори

Анотація

Статтю присвячено висвітленню проблем перекладу жіночого мовлення у романі популярної аме- риканської письменниці ХХ ст. Даніели Стіл «Дар». Розглянуто феміністичну спрямованість гендерних перекладознавчих студій, а саме засоби відтворення жіночого мовлення. Значну увагу приділено перекла- дацькому аналізу діалогів персонажів, завданням якого є з’ясування індивідуально-авторської специфіки мовленнєвих засобів, що допомагають авторові розкрити жіночі образи. Проаналізовано перекладацькі способи та прийоми, якими послуговуються перекладачі для забезпечення адекватного відтворення жіночого мовлення персонажів в перекладі. Досліджено лексичні й граматичні засоби відтворення жіно- чого мовлення в текстах оригіналу і перекладів. Встановлено, що інтенсифікатори є невід’ємними еле- ментами експресивності та образності у романах Д. Стіл, вони вимагають від перекладача особливої уваги та зусиль при виборі в мові перекладу адекватного відповідника того чи іншого інтенсифікатора. У нашій розвідці основну увагу зосереджено на вивченні функціонування підсилювальних прикметників і прислівників у романі Даніели Стіл «Дар» та способах їхнього відтворення українською мовою. В резуль- таті дослідження вербальної поведінкі жінок у романі Даніели Стіл «Дар» було з’ясовано, що вона має гендерну маркованість, яка виражається у приналежності до категорій фемінності. Гендерні маркери мовлення жіночих персонажів роману складають лексико-стилістичні аспекти, які представлені різ- ними засобами впливу на читача. Проведене дослідження дає змогу стверджувати, що перекладацькі рішення впливають на сприйняття та інтерпретацію персонажів цільовою аудиторією, оскільки невід- повідності у відтворенні особливостей жіночого мовлення персонажів можуть дещо змінити сам образ та його сприйняття реципієнтом тексту перекладу порівняно із відповідною інтерпретацією образу читачем оригіналу. Вибір перекладацької стратегії стає вирішальним у відтворенні специфіки жіно- чого мовлення, що безпосередньо стосується питання збереження експресивності та стилістичного забарвлення оригіналу. Завдання перекладача полягає в пошуку адекватних засобів відтворення стильо- вих особливостей жіночого мовлення персонажів роману Д. Стіл «Дар».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-12-18
Як цитувати
Афоніна, І. (2020). ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ЗАСОБИ ВІДТВОРЕННЯ ЖІНОЧОГО МОВЛЕННЯ У РОМАНІ ДАНІЕЛИ СТІЛ «ДАР». Львівський філологічний часопис, (8), 7-13. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.1