СЛЕНГІЗМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЯВИЩ COVID-19 В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ІНТЕРНЕТ ДИСКУРСІ

  • Оксана Андріївна Бабелюк Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • Діана Романівна Лах Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • Олена Василівна Коляса Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Ключові слова: сленгізми, COVID-19, Інтернет дискурс, дискурсивні параметри

Анотація

Статтю присвячено дослідженню структурно-семантичних особливостей сленгізмів на позначення явищ COVID-19 в сучасному англомовному Інтернет дискурсі. Ключовим для дослідження є положення про те, що Інтернет як соціокультурне явище породив не лише потужне динамічне віртуальне кому- нікативне середовище, але й став об’єктом численних наукових розвідок в рамках нового лінгвістич- ного напряму ̶ Інтернет-лінгвістики. У статті також йдеться про ключові ознаки Інтернет-дискурсу, серед яких виділено: 1) електронний сигнал як канал спілкування; 2) віртуальність; 3) дистантність, тобто віддаленість у просторі і часі; 4) опосередкованість технічними засобами; 5) високий сту- пінь проникності, оскільки слухачем, співучасником або учасником Інтернет-дискурсу може стати будь-яка людина; 6) наявність гіпертексту; 7) креолізованість; 8) статусну рівноправність учасників; 9) передачу емоцій, міміки, почуттів за допомогою «смайликів»; 10) комбінацію різних типів дискурсу; 11) специфічну етику. Доведено, що під час пандемії COVID-19 дискурсивні параметри англомовної вір- туальної комунікації такі як канал зв’язку, комунікативна мета, тип комунікантів, хронотоп, жанрова організація дискурсу, мовне втілення, вербальна складова зазнали суттєвої трансформації. Вони втра- тили свої чіткі рамки і стали амбівалентними. Стильовою домінантою Інтернет комунікації вважаємо сленгізми, сукупність особливих слів, або нових значень вже існуючих слів, що вживаються різними соці- альними групами людей (професійними, громадськими, віковими) для емоційного позначення нових сус- пільних явищ. За своєю структурою аналізовані сленгізми це складні слова, утворені злиттям двох основ або скороченням двох основ. Вони зазвичай позначають суспільні явища безпосередньо пов’язані з панде- мією, новоутворені соціальні групи людей відповідно до їхньої поведінки під час COVID-19, або загальним ставленням до пандемії, особливі предмети чи психологічні стани, які виникли під час COVID-19.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-12-18
Як цитувати
Бабелюк, О., Лах, Д., & Коляса, О. (2020). СЛЕНГІЗМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЯВИЩ COVID-19 В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ІНТЕРНЕТ ДИСКУРСІ. Львівський філологічний часопис, (8), 14-19. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.2