ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИГУКІВ У СУЧАСНОМУ АМЕРИКАНСЬКОМУ ГРАФІЧНОМУ ДИСКУРСІ

  • Тетяна Миколаївна Буренко Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
  • Дар’я Олександрівна Федорова Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Ключові слова: вигук, вигук-директив, вигук-експресив, вигук-імператив, дискурсійний маркер

Анотація

Фокусом уваги даного дослідження є прагматичні та семантичні властивості вигуків у сучасному американському графічному дискурсі. Вигуки займають окрему позицію в системі мови та є мовною універсалією, що притаманна переважній більшості мов світу. Вони є аналогом вокальних жестів, що набувають семантичного значення тільки в процесі комунікації. На письмі вигуки зустрічаються не так часто, як в усній комунікації та використовуються переважно з метою імітації діалогу або емоційного монологу. У мовленні вигуки часто відокремлені від інших граматичних структур або перебувають у просодичному зв’язку з ними, мають переважно просту морфологічну та фонетичну структуру, яка для непохідних вигуків часто зумовлена фізіологічними особливостями будови мовного апарату. Сферою функціонування вигуку є переважно експресивні мовленнєві акти, зокрема форми мовлен- нєвого етикету та команди, притаманні працівникам певних професій. Менш численними є мовленнєві акти-директиви, що є полем функціонування вигуків-імперативів. Вигуки-експресиви використовуються мовцем для втілення власних суб’єктивних переживань та перетворення їх у доступну для сприйняття форму. Оскільки переважна більшість вигуків є конвенційно-обумовленими, в залежності від контексту, міміки або тону одне і те саме слово може набувати різних, іноді діаметрально протилежних, значень. Завдяки своїй полісемантичності часом вигуки є еквівалентами цілісних речень. У рамках експресивних мовленнєвих актів вони служать для вираження позитивних, негативних емо- цій та психічного стану, що дає змогу більш повно проаналізувати комунікативну інтенцію. У якості актів-директивів вигуки сприяють волевиявленню мовця, виражають заклик до дії або її припинення. Вигуки, що належать до мовленнєвого етикету, крім прощання, вибачення та привітання, викорис- товуються для заповнення пауз, привернення уваги та виконують роль спогадо-пошукових дискурсійних маркерів або маркерів зворотного каналу. У цілому вигуки роблять мову більш живою та насиченою емоціями, а також служать для підсилення іллокутивної мети.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-12-18
Як цитувати
Буренко, Т., & Федорова, Д. (2020). ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИГУКІВ У СУЧАСНОМУ АМЕРИКАНСЬКОМУ ГРАФІЧНОМУ ДИСКУРСІ. Львівський філологічний часопис, (8), 26-33. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.4