СОЦІОФОНЕТИЧНИЙ ОПИС МОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ РЕСПОНДЕНТІВ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ: ВОКАЛЬНА ОРФОЕПІЯ

  • Марія Львівна Дружинець Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Ключові слова: соціофонетичне опитування, слабкі норми вимови, вимова голосних, вимова молоді Америки, Канади, Європи, Придністровської Молдавської Республіки

Анотація

Статтю присвячено усному мовленню молоді української діаспори (Америка, Канада, Європа (Італія, Чехія, Польща, Німеччина, Молдова), Придністровська Молдавська Республіка) на синхронному рівні, зокрема мовним особливостям української мови. На основі соцопитування доведено нормативність, істо- ричну органічність; указано вимовні проблеми та орфоепічні девіації; визначено відсотковий рівень воло- діння орфоепією голосних у широкій локальній та соціальній представленості зарубіжжя. Об’єктом дослідження є усне мовлення українців діаспори. Предметом дослідження є володіння орфоепічними нормами сучасної української мови, зокрема орфоепією голосних (початкового наголошеного [і], нена- голошених [е], [и], [о]). Із загальнонаукових методів у дослідженні використано аналіз і синтез, індукцію, дедукцію, спостере- ження, таксономію (для класифікації орфоепічних явищ, зокрема слів, що представляють орфоепію зву- ків), кількісний аналіз (для визначення частотності дотримання орфоепічних норм та відсоткового показ- ника володіння орфоепічними нормами), описовий метод (для узагальненої характеристики функціювання норм вимови в діахронії та синхронії). У межах спеціальних лінгвістичних методів залучено порівняльноісторичний (для порівняння орфоепічних особливостей у синхронії (сучасна жива вимова) та діахронії (від- биття в писемних пам’ятках)); зіставний (для виявлення специфіки орфоепічної картини в різних країнах); метод лінгвістичної географії (для визначення просторового функціонування орфоепічного явища). Отже, норми вимови голосних у зарубіжжі належать до слабких норм – дотримується менше 50 % опи- таних: вимовою ненаголошеного [и] володіють 45 % респондентів, [е] – 41 %, [о] – 27 %, наголошеного почат- кового [і] – лише 9 %. Показник володіння орфоепією голосних в зарубіжжі становить 27 %. Найвищий від- соток володіння нормою в зарубіжжі при вимові таких слів, як [vеде́лка], [vеиде́лка] (58 %), [vеисна́] (51 %), [vе́ршниек] (50 %). Найгірше володіння нормами інформанти продемонстрували при вимові [пиеру́ка], [пиру́ка] (27 %), [зузу́лʹа] (27 %), [пр о̊ умʼін':а] (19 %), [усʹмʼіха́ јеіцʹ:а] (12 %), [іи́н ̊ одʹі], [и́но̊ дʹ і], [и́ін ̊ одʹ і] (9 %). У конкретно запропонованих словах при вимові ненаголошених голосних [е], [и], [о] та початкового наголошеного голосного [і] зустрічаються девіації, зумовлені впливом правопису, відсутністю теоре- тичних знань чи тільки відсутністю теоретичної бази.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-12-18
Як цитувати
Дружинець, М. (2020). СОЦІОФОНЕТИЧНИЙ ОПИС МОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ РЕСПОНДЕНТІВ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ: ВОКАЛЬНА ОРФОЕПІЯ. Львівський філологічний часопис, (8), 71-75. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.11