СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ОДИНИЦЬ РОЗМОВНОЇ ЛЕКСИКИ В АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ КІНОДИСКУРСІ

  • Світлана Яківна Маслова Одеський національний морський університет
Ключові слова: способи творення, розмовна лексика, англійськомовний кінодискурс, кінотекст, кінодіалог

Анотація

Статтю присвячено вивченню способів творення розмовної лексики у сучасному англійськомовному кінодискурсі Метою роботи є визначення лінгвальної природи розмовної лексики у сучасному англійсько- мовному кінодискурсі. Значну увагу у дослідженні приділено вивченню розмовної лексика на прикладі англій- ськомовного кінодискурсу, який потрактовано у роботі як процес відтворення і сприйняття фільму, смисл якого складається у результаті взаємодії декількох семіотичних систем. З’ясовано, що текстовою реалі- зацією кінодискурсу є кінотекст, який розуміємо як зв’язне, цілісне й завершене повідомлення, виражене за допомогою вербальних (лінгвістичних) і невербальних знаків, що організовані відповідно до замислу автора за допомогою кінематографічних кодів, зафіксоване на матеріальному носії і призначене для відтворення на екрані й аудіовізуального сприйняття глядачами. Визначено, що кінодіалог імітує розмовне мовлення на фонетичному, лексичному та синтаксичному рівні, модифікуючи його відповідно до задуму авторів кінофільму. Виявлено, що розмовна лексика в кінодіалогах відіграє важливу роль, створюючи достовірний образ кожного персонажа та передаючи оцінні значення. Одиниці розмовної лексики можуть існувати у мові самостійно, як неологізми, або ж формуватися на основі загальної літературної мови, вбираючи у себе нові значення чи відтінки значень. У кінодіалозі розмовна лексика включає, головним чином, загаль- новживані слова, що позначають явища життя, природи, суспільства, світ емоцій і відчуттів людини. За допомогою структурного аналізу виявлено способи творення досліджуваних одиниць в англійськомов- ному кінодискурсі. Доведено, що основними способами творення одиниць розмовної лексики, що викорис- товуються в англійськомовному кінодискурсі, є використання готових слів, трансформація мовної оди- ниці, запозичення, словоскладання, скорочення, конверсія, метафоричне переосмислення, фразові дієслова та ідіоматичні вирази. Дослідження демонструє, що одиниці розмовної лексики у формі готових слів або виразів використовуються в англійськомовному кінодискурсі приблизно у третині випадків (31,4%). Серед способів творення одиниць розмовної лексики основне місце посідає метафоричне переосмислення (18,6%), що передбачає використання лексичної одиниці літературної мови із новим значенням. Також досить час- тотним вважаємо скорочення (10,8%), що є типовими саме для молодіжного мовлення. Розмовна лексика, утворена шляхом поєднання декількох лексичних елементів, також застосовується досить часто: це – одиниці, утворені шляхом словоскладання (8,8%) та ідіоматичні вирази (8,8%).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-12-18
Як цитувати
Маслова, С. (2020). СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ОДИНИЦЬ РОЗМОВНОЇ ЛЕКСИКИ В АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ КІНОДИСКУРСІ. Львівський філологічний часопис, (8), 120-125. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.19