ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КРАЇНОЗНАВЧОГО ПІДРУЧНИКА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

  • Галина Дмитрівна Темник Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка»
  • Ольга Богданівна Сорока Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка»
Ключові слова: українська мова як іноземна (УМІ), підручник з УМІ, лінгвокраїнознавство, країнознавчий текст із завданнями, передтекстові та післятекстові вправи

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність країнознавчого матеріалу як одного із визначальних чинни- ків у курсі навчання української мови як іноземної, окреслено сучасні здобутки української лінгводидак- тики у цій галузі, які відображають локальне представлення української культури та історії. Порушено питання необхідності лінгвокраїнознавчого підручника із представленням української культури у широ- кому загальнонаціональному контексті. У зв'язку з цим відзначено внесок Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» у створення навчально-методич- них матеріалів з української мови як іноземної (УМІ) країнознавчого спрямування загальнонаціонального значення. Обґрунтовано актуальність аналізу лінгводидактичного потенціалу підручників, зокрема краї- нознавчих, для удосконалення та розвитку методики їх створення. Проаналізовано країнознавчий мате- ріал, представлений у підручнику з української мови як іноземної (УМІ) «Ключ до України: міста і люди». Описано концептуальну схему подання цього матеріалу у посібнику, його структурні елементи. Зокрема, проаналізовано зміст та обсяг текстів, ілюстративний матеріал, передтекстовий словник, комплекс лінгводидактичних вправ. Визначено типологію вправ у зазначеному країнознавчому підручнику, серед яких вправи лексичного, граматичного, змістового та комунікативного спрямування. У дослідженні простежено застосування у підручнику країнознавчого спрямування вправ із моделюванням рольових ситуацій та сюжету, вправ із ідентифікацією значень, встановленням відповідності між змістом тек- сту та іншими висловлюваннями, вправ із групуванням лексичних одиниць, конструюванням мовленнєвих одиниць різного обсягу - від словосполучень до діалогів і текстів, їх переформулюванням, а також вправ із поясненням висловлювань чи окремих слів. Схарактеризовано змістове наповнення комплексу лінгводи- дактичних вправ, узагальнено використані у них прийоми та їх дидактичну цінність. У процесі аналізу лінгводидактичних вправ встановлено особливості передтекстових та післятекстових вправ, здійснено їх порівняння за типологією, лексичним наповненням та дидактичними прийомами, визначено зв’язки між завданнями, їхню послідовність та методичну доцільність.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-12-18
Як цитувати
Темник, Г., & Сорока, О. (2020). ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КРАЇНОЗНАВЧОГО ПІДРУЧНИКА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ. Львівський філологічний часопис, (8), 171-176. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/2663-340X-2020-8.27