КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАРКЕРІВ МОДАЛЬНОСТІ У ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ

  • Nataliia Ivanivna Holubenko
Ключові слова: категорія, модальності, модальні маркери, прагматика перекладу, комунікативна еквівалентність, ілокутивний і перлокутивний мовленнєві акти

Анотація

У статті розглянуто багатоплановий і комплексний феномен модальності з точки зору комунікативно-прагматичних особливостей її вираження в процесі перекладацької діяльності. Мета дослідження полягає у вивченні та аналізі комунікативно-прагматичних особливостей вираження модальності у контексті художнього дискурсу. У сучасній науковій парадигмі лінгвістична категорія модальності розглядається як функційно-семантична, семантико-прагматична, семантико– синтаксична, синтаксична, граматична або логічна категорія. В найширшому сенсі модальність можна визначити як ставлення мовця до змісту висловлювання, так і ставлення змісту висловлювання до дійсності. В межах комуні- кативно-прагматичного підходу модальність розглядається в нерозривному зв’язку з висловлюванням, мовленнєвим актом і комунікативною ситуацією в цілому, для успішного здійснення якої учасники комунікації, керуючись усталеними правилами комунікативної поведінки, оперують певними мовними одиницями, що розкривають свої прагматичні властивості. На успішне здійснення комунікації, безсумнівно, впливають такі прагматичні чинники, як соціальний статус співрозмовників і соціальна дистанція між ними, які можуть бути включені в рамки так званих «регістрів спілкування». Основними складовими регістра спілкування автор називає учасників комунікативного процесу (їх службове і соціальне становище, ступінь близькості), а також умови, в яких протікає процес мовної комунікації (місце, час, середовище спілкування). Комунікативна інтенція не лише відображає думки, мотиви і потреби мовця, а й містить у собі бажання, щоб слухає правильно розпізнав його намір для забезпечення успішності комунікації. Для того, щоб запланований ефект був досягнутий, перекладачеві необхідно правильно витлумачити семантичну наповненість висловлювання і зрозуміти, якої реакції від відповідної репліки очікує від нього реципієнт. У першу чергу, перекладачеві необхідно усвідомити комунікативну інтенцію реципієнта, яка обумовлена конкретною потребою, після цього передбачається визначити, яка функція тексту є домінантною. Ця функція характерна для будь-якого тексту, і її мета полягає в наданні конкретного прагматичного впливу на одержувача тексту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Holubenko, N. (2022). КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАРКЕРІВ МОДАЛЬНОСТІ У ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ. Львівський філологічний часопис, (9), 70-74. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2340