МОВЛЕННЄВА РЕАЛІЗАЦІЯ АНГЛОМОВНОГО КОНЦЕПТУ ALCHEMY

  • Yuliia Olehivna Tomchakovska Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: концепт, концептуальна структура, мотиваційна ознака, поняттєва ознака, alchemy.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей вербалізації концепту ALCHEMY та визначенню його концептуальних ознак, що є одним із актуальних завдань сучасної когнітивної семантики. Мета роботи полягає в аналізі лексичних засобів мовленнєвої вербалізації концепту ALCHEMY. Матеріалом аналізу виступали тлумачні, етимологічні словники англійської мови та наукові і публіцистичні тексти в мережі Інтернет, які присвячені опису феномену алхімії. У роботі використано такі методи дослідження: етимологічний аналіз, дефініційний аналіз, концептуальний аналіз, контекстуально-інтерпретаційний метод. Стаття містить визначення терміну «концепт» як оперативної змістовної одиниці пам'яті, ментального лексикону, концептуальної системи та мови мозку (lingua mentalis), всієї картини світу, відображеної в людській психіці, наводить основні підходи до його вивчення та структури. В структурі концепту відображається вихідне сприйняття народом відповідного феномена, його осмислення на поняттєвому рівні, а також інші уявлення про нього, що виникають як результат безперервної взаємодії людини з навколишнім світом. Дослідження мовленнєвого втілення будь-якого концепту доцільно проводити в декілька етапів: 1) аналіз етимології лексичної одиниці, яка номінує відповідний концепт, та виокремлення мотиваційних концептуальних ознак; 2) виявлення поняттєвих концептуальних ознак за рахунок аналізу відповідних словникових дефініцій та мовленнєвих контекстів; 3) побудова структури досліджуваного концепту. Проведений дефініційний та контекстуально-інтерпретаційний аналіз показав, що поняттєвими ознаками концепту ALCHEMY є ненауковість, пошук, перетворення, вічне життя, універсальні ліки, містичність, секретність, чистота помислів, довговічність. Мотиваційні ознаки концепту ALCHEMY визначаються етимологією англійської лексеми alchemy та вербалізуються наступним чином: окультність, пошук, ненауковість. Зазначені концептуальні ознаки є ядерними ознаками у структурі відповідного концепту. Перспективним продовженням даного дослідження є аналіз лексичних засобів вербалізації концепту ALCHEMY в англомовних художніх творах, а також вивчення лінгвальних особливостей створення образу вченого-алхіміка, що уможливить виділення периферії аналізованого концепту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2022-11-07
Як цитувати
Tomchakovska, Y. (2022). МОВЛЕННЄВА РЕАЛІЗАЦІЯ АНГЛОМОВНОГО КОНЦЕПТУ ALCHEMY. Львівський філологічний часопис, (11), 244-249. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2442