ПОРЯДОК КОНСТИТУЕНТІВ У РЕЧЕННЯХ ПОСТУПКИ: ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКА VS ДАВНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКА МОВИ

  • Oleksandra Mykolaivna Tuhai Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: порядок конституентів, речення поступки, V-1 / V-2 тип речення, мовні зрушення, синтаксис давньогерманських мов, давньоанглійська мова, давньоверхньонімецька мова

Анотація

Робота репрезентує дослідження загального провідного порядку слів у складних реченнях поступки різної семантики (універсальної, кондиціональної, контрастивної та каузативної поступки) давньогер- манських мов, а саме давньоанглійської мови у порівнянні із давньоверхньонімецькою мовою. Уточнено, що досліджувані мови належать до індоєвропейської групи германської гілки мов, в яких прагерманська мова вже належала до мов V-2 типу, де головне фінітне дієслово обіймало другу позицію після будь-якого ініціального елемента в реченні. Визначено мовні зрушення в розвитку синтаксису давніх германських мов від загального V-1 типу у протоіндоєвропейській та прагерманській мовах як первинних VSO / VOS типах мов до V-2 типу індоєвропейських давньо- та сучасних германських мов. Обґрунтовано прина- лежність давньоанглійської та давньоверхньонімецької мов до V-2 типу із втратою V-2 ефекту мовного вживання вже в середньоанглійському та подальших періодах до сучасної англійської мови, проте збере- женням застосування V-2 правила у сучасній німецькій мові та багатьох інших сучасних мов західно-гер- манської та кельтської мовних гілок. Окреслено та проаналізовано позиційні характеристики головного як v-фінітного та допоміжного як V-нефінітного дієслів у різних позиціях матричного та субордина- тивного реченнях поступки досліджуваних мов. Порядок провідних конституентів у пам’ятках писем- ності давньоанглійської мови («Беовульф») та давньоверхньонімецької мови («Пісня про Хільдебранда», «Життя Христа») засвідчено як такий, що відповідає загальному SOV / VOS / VSO порядку слів дав- ньогерманських мов. Ідентифіковано спільні структурні риси складних речень із семантикою універ- сальної, кондиціональної, контрастивної, каузативної поступки із превалюванням спільної синтаксич- ної парадигми як SOv / vS / SvO / SOv / VSv / OOv / Ov порядок слів та розташуванням v-фінітних та V-нефінітних дієслів у v-1 / v-2 / v-3 / v-4 / v-final / V-1 / V-3 / V-final позиціях у давньоанглійській та давньо- верхньонімецькій мовах. Відмінність синтаксису досліджуваних речень поступки засвідчено у вживанні V-нефінітних дієслів у V-4 домені давньоанглійського та у V-2 слоті давньоверхньонімецького речення. Ідентифіковано, що мовні зрушення та зміни синтаксичної конфігурації давньогерманських речень із різ- номанітною семантикою поступки зумовлені розташуванням суб’єктно-об’єктних елементів у пре- та постпозиціях v-фінітних та V-нефінітних дієслів та їхнім спільним поєднанням між собою.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-05-05
Як цитувати
Tuhai, O. M. (2023). ПОРЯДОК КОНСТИТУЕНТІВ У РЕЧЕННЯХ ПОСТУПКИ: ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКА VS ДАВНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКА МОВИ. Львівський філологічний часопис, (12), 146-154. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2512