СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

  • Svitlana Mykolayivna Dyshleva Національний авіаційний університет
  • Hanna Volodymyrivna Dyshleva Національний авіаційний університет
  • Yaroslava Volodymyrivna Khyzhun Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Ключові слова: складнопідрядне речення, конструкція, клауза, пропозиція, аргументно-предикатна структура, ментальна схема

Анотація

Статтю присвячено аналізу структурних, семантичних, когнітивних і комунікативних особливостей складнопідрядних речень. Складнопідрядне речення – це структурно та інформаційно цілісна конструкція, сформована з синсемантичних одиниць, де субординативні елементи доповнюють, розкривають головну клаузу або один одного. Формально-граматична структура СПП базується на процесах синтаксичної деривації: розгортання (поглиблення синтаксичної перспективи), розширення (за рахунок різнотипного зв’язку між підрядними блоками та обрамлення сурядними блоками), включення (введення конструкцій вторинної предикативності, парантетичних елементів), спрощення (редукція елементів синтагми), виведення маркера зв’язку (асиндезація), згортання (заміна клаузи вербоїдом), схрещування основних моделей СПР. Ментальні схеми – абстракції вищого рівня, які лежать в основі клауз у складі СПР, охоплюють схеми: буття об’єкта (екзистенція); буття ознаки (ідентифікація, тотожність, ознакова реляція, ступінь прояву ознаки); самостійне переміщення суб’єкта (куди, звідки, хто йде, де кого немає); дія суб’єкта (мовно-мисленнєва діяльність об’єктів); стан суб’єкта (логіко-емоційний стан, модальний стан); вплив на об’єкт (вплив на пацієнс, зміна приналежності, умова чи можливість виконання дії). Концептуальні сітки гіпотаксису будуються з допомогою п’яти базових фреймів – предметного (схеми буття об’єкта і стан суб’єкта); акціонального (схеми дії суб’єкта і самостійне переміщення суб’єкта); посесивного (схема вплив на об’єкт); ідентифікаційного і компаративного (схема буття ознаки об’єкта). У кожному фреймі ментальні схеми об’єднуються в концептуальні матриці або ж полі ситуативні фрейми, специфіка яких визначається станом ментальної схеми). Тема-рематична структура СПР є тематичною прогресією, яка інкорпорована рематичною множинністю. Макротема – це денотативне ядро гіпотактичного цілого, а мікротема – референт висловлювання або модифікатор головної клаузи. Формується комунікативна модель СПР інтерфейсного входження у текст за допомогою різновидів актуального членування: лінійного, лінійно-ступеневого, багатоступеневого. Темарематичне членування інформації обумовлює смислове висвічування елементів у реченні. Виділена інформація (рема) створює профіль на фоні заздалегідь відомої інформації – фону для її сприйняття (теми). Фон – модус речення (його головна частина), який створює тему повідомлення і необхідний для осмислення фігури – диктумної пропозиції. Ступінь комунікативної напруги, яка формується, в основному, у залежній клаузі, утворює акцентний домен.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2024-04-24
Як цитувати
Dyshleva, S. M., Dyshleva, H. V., & Khyzhun, Y. V. (2024). СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ. Львівський філологічний часопис, (14), 36-41. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2692