Підтвердження авторів

Автори статті надають підтвердження авторів про оригінальність дослідження, дотримання норм академічної доброчесності та авторських прав, відсутність запозичень з інших робіт без посилань на джерела, відсутність таємної інформації та інформації з обмеженим доступом зі згодою на збір та обробку персональних даних, засвідчене підписами авторів (у сканованому форматі) (Див. Підтвердження авторів).

Підтвердження авторів

Я (Ми) <ПІБ>, автор(и) наукової статті "<Назва статті>", засвідчую (засвідчуємо), що вона чесно презентує самостійно проведене дослідження, виконане з дотриманням норм академічної доброчесності та не містить плагіату.

Я (Ми) гарантую (гарантуємо), що мною(нами) одержано всі необхідні дозволи на використання у статті матеріалів, що охороняються авторським правом.

Я (Ми) гарантую (гарантуємо), що в статті відсутня таємна інформація та інформація з обмеженим доступом.

Я (Ми) гарантую (гарантуємо), що стаття підготовлена спеціально для збірника наукових праць "Наукові записки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Педагогіка і психологія", ніде раніше не публікувалася і не подана до інших видань.

Я (Ми) даю (даємо) згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних відповідно до Закону України No 2297-VІ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р.

<Підписи всіх авторів, ініціали, прізвища>