Процедура рецензування та видавнича етика

Редакційна колегія збірника під час своєї роботи керується принципами, декларованими Комітетом з публікаційної етики (Committee on Publication Ethics / COPE). Ознайомитися із відповідними правилами можна на офіційному сайті COPE http://publicationethics.org. Редакційна колегія спонукає до дотримання цих норм своїх дописувачів. Це, своєю чергою, дає змогу забезпечити право авторського колективу на інтелектуальну власність, підвищити якість опублікованих матеріалів, уникати випадків академічної недоброчесності, плагіату та інших порушень.

Стаття після подання до редколегії проходить попередній розгляд (1-5 робочих днів), перевірку на плагіат, після чого скеровується на рецензування (від 7 до 21 дня) двом вченим. З метою забезпечення якісного незалежного рецензування поданих для публікації матеріалів цей процес є подвійним "сліпим" і виконується вченими, які мають науковий ступінь та здійснюють дослідження за спеціальністю, що відповідає тематиці поданого для публікації матеріалу, і є авторами (співавторами) загальною кількістю не менше трьох публікацій у наукових виданнях, включених до категорії «А» та/або категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, та/або у закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus за відповідною спеціальністю, оприлюднених упродовж останніх п’яти років.

У випадку двох негативних рецензій стаття відхиляється. Якщо одна з рецензій позитивна, а інша негативна, тоді стаття скеровується на рецензування третьому рецензенту і приймається або відхиляється в залежності від третьої рецензії.

За наявності зауважень рецензента авторам рекомендується внести відповідні виправлення у статтю. За необхідності стаття може бути скерована на повторне рецензування тому ж або іншому рецензенту. Остаточне рішення про публікацію рукопису статті приймається редакційною колегією наукового видання. Рукописи статей авторам не повертаються.

Під час процедури рецензування та іншої взаємодії авторам, рецензентам, членам редакційної колегії та редакторам необхідно дотримуватись етичних норм, толерантності та принципів академічної доброчесності. У випадку порушень, непорозумінь чи конфліктних ситуацій рекомендуємо звертатися до головного редактора збірника. Головний редактор збірника розглядає звернення та приймає рішення відповідно до нормативних та законодавчих документів.

Автори надають підтвердження оригінальності дослідження, дотримання норм академічної доброчесності та авторських прав, відсутності запозичень з інших робіт без посилань на джерела, відсутності таємної інформації та інформації з обмеженим доступом зі згодою на збір та обробку персональних даних, засвідчене підписами авторів, засвідчене підписами всіх авторів.

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.