Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач. Увійдіть на сайт або Зареєструватися для подання.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
  • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з міжрядковим інтервалом 1.5; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Інструкції для авторів.
  • ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Керівництво для авторів

Тематична спрямованість збірника наукових праць "Пожежна безпека" (далі Збірника): висвітлення проблемних питань і результатів фундаментальних прикладних наукових досліджень в сфері пожежної безпеки, впливу небезпечних факторів пожеж на життєдіяльність та здоров'я людей, національне багатство та навколишнє природне середовище.

 Оформляючи статті, необхідно дотримуватись вимог щодо фахових видань України.

Статті необхідно подавати українською, польською, англійською мовами (що зазначено у Свідоцтві, зареєстрованому Мін’юстом України).

Матеріал статей має містити нові та неопубліковані раніше теоретичні й експериментальні результати наукових досліджень відповідно до тематики Збірника. Для числових даних, за винятком загальновідомих величин, слід робити посилання на першоджерело. Також потрібно вказувати посилання на графічні матеріали.

Статті мають бути відредаговані та підписані всіма авторами. Обсяг статті повинен бути не менше 5-6 сторінок друкованого тексту (без врахування анотацій та списку літератури).

Текст статті має бути надрукованим у редакторі Microsoft Word на аркушах форматом А4 (210 х 297 мм):

-  12 кеглем, шрифтом Times New Roman;
-  з інтервалом між рядками - 1,5;
-  з абзацом - 1,0 см;
-  з полями: лівим - 2,5 см, правим - 1,5 см, верхнім і нижнім - 2,0 см;
-  без нумерації сторінок.

Матеріал статті викладається в такій послідовності:

_________________________________________________________

УДК  (Універсальний десятковий класифікатор)

Ініціали та прізвища авторів (курсив, жирний шрифт) (В дужках – місце праці авторів без скорочень), курсив, вирівнювання по правому краю

НАЗВА СТАТТІ (великі літери, жирний шрифт, по центру)

Через 1 рядок

Анотація мовою статті (обсяг не менше 1800 друкованих знаків), яка вміщує характеристику основної теми, проблеми об'єкта, мету роботи та її результати, а також дані про наукову новизну матеріалів, представлених у статті (друкується по центру, через 1 інтервал, кегль шрифту 10); (детальні вимоги до анотації)

Ключові слова (від трьох до десяти)

Через 1 рядок

 Ініціали та прізвища авторів (курсив, жирний шрифт),  (В дужках– місце праці авторів без скорочень) – англійською мовою (або українською, якщо стаття англійською), курсив, вирівнювання по правому краю

НАЗВА СТАТТІ (великі літери, жирний шрифт, по центру) – англійською мовою (або українською, якщо стаття англійською)

Через 1 рядок

Анотація англійською мовою (або українською, якщо стаття англійською мовою) (обсяг не менше 1800 друкованих знаків), яка вміщує характеристику основної теми, проблеми об'єкта, мету роботи та її результати, а також дані про наукову новизну матеріалів, представлених у статті (друкується по центру, через 1 інтервал, кегль шрифту 10); (детальні вимоги до анотації).

Ключові слова (від трьох до десяти)  – англійською мовою (або українською, якщо стаття англійською)

        Текст статті повинен містити: постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень та публікацій з даної теми, на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; формування мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Основний текст статті; рисунки мають бути чіткими (максимальні розміри 12х12 см); формули набраними у редакторі формул; скорочення та умовні позначення фізичних величин відповідати чинним міжнародним стандартам. Буквені позначення, що містяться у формулах, мають бути розшифровані з зазначенням одиниць вимірювання; нумерація формул наскрізна (номер вказується в круглих дужках біля правої границі тексту). Формули, таблиці та рисунки відокремлюються від тексту пропуском рядка. Підписи під рисунками та заголовки таблиць виконуються курсивом

Через 1 рядок після тексту

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ (великі літери, жирний шрифт, по центру)

Cписок літератури має складатися із двох блоків та містити не менше 10 джерел, бажано опублікованих за останні 5-10 років (ця вимога діє і для англомовних статей):
1) Cписок літератури (для англомовних статей: References (in original language). Це джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015.

2) References – ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA. Назви періодичних україно- та російськомовних видань (журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією (див. правила української транслітерації), а в дужках – англійською мовою. Назви статей, монографій та інших джерел перекладаються англійською мовою. У випадку джерела – статті переклад найкраще взяти із цієї статті, він, як правило, подається перед анотацією англійською мовою або поряд з назвою мовою публікації. Те ж стосується й інших джерел, у яких може міститися переклад назви. Прізвища та ініціали авторів англійською мовою (транслітерацією) також бажано взяти із статті чи відповідного літературного джерела. Вкінці опису джерела в дужках обов’язково вказується мова публікації, наприклад, [in Ukrainian].  

Назви джерел у списку літератури розміщуються в порядку згадування в тексті (не за абеткою) та мають вигляд [1], [2–5]. Посилатися на підручники, навчальні посібники, публіцистичні статті, дисертації та автореферати, інтернет-сторінки (з нестатистичною інформацією) недоцільно.

Приклад оформлення Списку літератури та References.

У статті необхідно посилатися на всі джерела, що наведені в СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ. Кількість посилань на власні наукові праці не повинна перевищувати 25 % від загальної кількості літературних джерел. Бажано, щоб не менше половини використаних літературних джерел мали цифровий ідентифікатор DOI, який (за наявності) обов’язково необхідно вказувати авторам статті.

Рекомендовано посилатися на наукові праці, які опубліковані за останні 5-10 років у періодичних виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science. Для ефективного аналізу останніх досліджень та публікацій можна скористатися ресурсами, зокрема:

https://www.sciencedirect.com,
http://www.doaj.org
https://search.crossref.org

 _________________________________________________________

До редакції надсилається один роздрукований примірник статті та її електронний варіант на адресу: [email protected]

До статті необхідно додати:
витяг з протоку засідання кафедри (відділу) про можливість публікації статті;
- відомості про авторів в друкованому та електронному вигляді: прізвище, ім’я, по батькові, місце праці або навчання, посада, науковий ступінь та вчене звання (за наявності), ідентифікатор ORCID та адреса електронної пошти (обов’язково для кожного з авторів окрема адреса), номер телефона (для основної контактної особи з авторського колективу).

На останній сторінці статті повинно міститися підтвердження оригінальності дослідження, засвідчене підписами авторів (у сканованому форматі) [зразок підтвердження].

Стаття після подання до Збірника проходить перевірку на плагіат, після чого скеровується на "подвійне сліпе" рецензування. За наявності зауважень рецензента авторам рекомендується внести відповідні виправлення у статтю. За необхідності стаття може бути скерована на повторне рецензування тому ж або іншому рецензенту.

 Остаточне рішення про публікацію рукопису статті приймається редакційною колегією Збірника. Рукописи статей авторам не повертаються. 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.