ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НАРОДНИХ ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛІВ

Ключові слова: професійна підготовка, інформатизація освіти, інформаційно-комунікаційні технології, майбутні фахівці народних художніх промислів.

Анотація

Проголошена в Україні інформатизація освіти спрямована на вдосконалення форм і змісту навчального процесу, впровадження комп’ютерно орієнтованих методів навчання. Становлення інформаційного суспільства потребує перегляду усталених підходів до професійної підготовки. З огляду на динаміку технологічних процесів важливою вимогою конкурентоздатності на ринку праці є використання інформаційно-комунікаційних технологій в усіх сферах професійної діяльності, навички роботи в умовах інформатизації, самоосвіта та постійне підвищення кваліфікації. Соціальне замовлення на підготовку сучасних фахівців художнього профілю, зокрема – народних художніх промислів – висуває підвищені вимоги до рівня їхньої професійної освіти, які включають інформатичну компетентність. Мета статті полягає в обґрунтуванні напрямів упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у професійно-художню освіту задля розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців народних художніх промислів, активізації їхньої навчальної діяльності та прищеплення їм необхідних професійних якостей; оновленні змісту та технологій навчання на основі засобів інформаційно-комунікаційних технологій. Запропонована авторська технологія створення образотворчого продукту за допомогою ІКТ у процесі навчання фахівців народних художніх промислів, яка реалізує систему принципів застосування ІКТ у професійній підготовці та педагогічні умови інформатизації професійної підготовки майбутніх фахівців народних художніх промислів в інформаційно-освітньому середовищі
закладів професійної (професійно-технічної) освіти художнього профілю та забезпечує ефективність освітньо-професійної художньої діяльності під час професійно-практичної підготовки. Висвітлені результати експериментального дослідження, що підтвердило дієвість засобів ІКТ як позитивного чинника розвитку художнього мислення і формування необхідних компетентностей в учнів професійно-художніх закладів освіти.

Опубліковано
2023-12-29