ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ У ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: підготовка майбутніх фахових психологів, формування професійної компетентності, позааудиторна діяльність студента, самостійна навчальна робота студентів.

Анотація

Розглянуті питання, що виникли під час організації і забезпечення самостійної позааудиторної навчальної роботи студентів-психологів. Здійснено огляд  теоретичних уявлень щодо позааудиторної діяльності студентів та її впливу на формування компетентності майбутніх фахівців. Показано, що позааудиторна діяльність студента виступає як особисто керований та разом із тим педагогічно організований процес. За наявності відповідної педагогічної підтримки у позааудиторних заняттях стимулюється перехід студента від соціальної ролі того, кого навчають, до ролі суб’єкта, тобто того, хто самостійно здобуває необхідні для освоєння фаху знання. Тому майбутній фахівець не тільки пізнає особливості професії, але й проявляє себе у ній, порівнює свої можливості з вимогами професійної діяльності, засвоює способи рефлексії власних дій. Через це нові акценти у діяльності навчальних закладів передбачають відповідну роль позааудиторної освітньої діяльності, яка створює додаткові можливості для професійного становлення, самореалізації та творчого розвитку кожного студента, формування його індивідуальної освітньої траєкторії. Розглянуті особливості організації позааудиторної роботи студентів у вітчизняних ВНЗ в сучасних умовах. Опрацьована концепція позааудиторної діяльності майбутніх фахових психологів. Згідно з нею для забезпечення формування професійної компетентності студентів-психологів, самостійної постановки професійних завдань, моделювання ситуацій, вміння регулювати свою діяльність при їх вирішенні, самостійна позааудиторна робота повинна містити різні види діяльності. Відповідно, позааудиторна діяльність включає у себе низку різноманітних і актуальних видів самостійної роботи студентів, кожен з яких передбачає позитивний вплив на формування їхньої професійної компетентності. Досліджені труднощі що виникають при організації і забезпеченні позааудиторної роботи студентів, відповідно до сучасних вимог; здійснений пошук можливих шляхів і способів подолання виявлених труднощів. Зроблені висновки з проведеної роботи і запропоновані подальші перспективні дослідження у цьому напрямку.

Опубліковано
2023-12-29