Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач. Увійдіть на сайт або Зареєструватися для подання.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, RTF
  • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 14-м розміром кеглю з міжрядковим інтервалом 1,5; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ

Обсяг – 8-12 сторінок тексту, формат паперу – А4, поля з усіх сторін – 20 мм, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль шрифту – 14, гарнітура –Times New Roman, абзац – 1 см (лише для основного тексту статті).

Структура наукової статті:

1 – УДК (вирівнювання по лівому краю). 

2 – ініціали та прізвище автора (шрифт – напівжирний, вирівнювання по центру), науковий ступінь і вчене звання, посада та місце роботи 

(повна назва структурного підрозділу) (шрифт – прямий, вирівнювання по центру;

ORCID: https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX );

Відомості про кожного наступного співавтора з нового рядка.

3 – назва наукової статті (вирівнювання по центру, шрифт – напівжирний, великі літери);

4 – анотація та ключові слова українською (середній обсяг анотації – не менше 1800 друкованих знаків);

5 – ініціали, прізвище автора, назву статті та анотацію англійською мовою (не менше 1800 друкованих знаків));

6 – текст наукової статті:

- Постановка проблеми;

- Аналіз останніх досліджень і публікацій; 

- Мета статті та виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття; 

Виклад основного матеріалу. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. 

7 – Список використаних джерел у порядку згадування або в алфавітному порядку (оформлюється за міждержавним стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»). Посилання на літературні джерела в тексті наукової статті слід надавати в квадратних дужках [1, с. 56; 7, с. 45–51]. Список використаних джерел повинен містити не менше 7 джерел. 

8 – References. При транслітерації дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27.01.2010 р. 

 


Разом із статтею автори подають Підтвердження авторів.

Авторам також рекомендуємо ознайомитись з процедурою рецензування та видавничою етикою та авторськими правами.

 

Положення про конфіденційність

Автор(и) дає (дають) згоду на збір і обробку персональних даних із метою включення їх у базу даних відповідно до Закону України No 2297-VІ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р.

Редколегія збірника гарантує, що особисті дані, окрім тих, що публічно подаються у статті та на сайті видання, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань редакції та не будуть поширюватись і передаватись стороннім особам.