НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТЕМАТИКИ У ПІДГОТОВЦІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Ключові слова: соціальна психологія, принцип системності і послідовності навчального процесу, навчальні дисципліни соціально-психологічної тематики.

Анотація

Приблизно 30-35% компетентностей здобувачів, визначених стандартом вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота», формуються в процесі вивчення соціально-психологічних навчальних дисциплін. Цим спричинені високі вимоги до розробки навчальних курсів, наповнення їх найважливішим теоретико-прикладним матеріалом для розвитку відповідних здібностей здобувачів вищої освіти. Проаналізовано навчальні плани кафедр одинадцяти провідних вітчизняних університетів, що здійснюють підготовку за спеціальністю 231 «Соціальна робота» освітнього рівня «бакалавр» та «магістр» з метою виявити наявні освітні пропозиції і тенденції. У результаті проведеного аналізу виявлено, що в українських ВНЗ не прослідковується єдиної стратегії щодо місця соціально-психологічних курсів в підготовці фахівців за спеціальністю «Соціальна робота». Кількість соціально-психологічних дисциплін коливається від 6 до 12 (для освітнього рівня «бакалавр»). Запропоновано структуру навчальних дисциплін соціально-психологічної тематики з дотриманням принципів системності, послідовності навчального процесу для ефективного засвоєння знань, які мають узгоджуватися з тематикою загально-освітніх та професійно-орієнтованих навчальних курсів соціологічної, юридичної та іншої тематики. Майбутнім соціальним працівникам в ході навчання пропонуємо на 1-му курсі вивчати «Основи психології особистості, вікової та диференційної психології» та «Соціальну психологію в соціальній роботі». На другому курсі – «Психодіагностику…», «Ігрові та мистецькі методи соціальної роботи», «Соціальну профілактику девіантної поведінки», «Сімейну психологію». На третьому курсі – «Дитячу та геронтопсихологію», «Тренінг комунікативності…», «Психологію управління…», «Медіаторство… в розв’язанні конфліктів». На четвертому курсі – «Міжкультурну комунікацію та соціальну роботу з мігрантами…», «Кримінальну психологію, пенітенціарну та постпенітенціарну соціальну роботу», «Психологію соціальної роботи з девіантною поведінкою дітей та підлітків». Для освітнього рівня «магістр» пропонуємо оволодіти проблематикою «Організаційної психології…», «Психології творчості…», «Соціально-психологічної роботи в громаді».

Опубліковано
2023-06-23