Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач. Увійдіть на сайт або Зареєструватися для подання.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, RTF.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з міжрядковим інтервалом 1,5; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів.

Керівництво для авторів

Оформляючи статті, необхідно дотримуватись вимог щодо фахових видань України.

Статті необхідно подавати українською або англійською мовами.

Матеріал статей має містити нові та неопубліковані раніше теоретичні й експериментальні результати наукових досліджень відповідно до тематики Збірника. Для числових даних, за винятком загальновідомих величин, слід робити посилання на першоджерело. Також потрібно вказувати посилання на графічні матеріали.

Статті мають бути відредаговані та підписані всіма авторами. Обсяг статті повинен бути не менше 8 сторінок друкованого тексту, включаючи ілюстрації, таблиці та бібліографію.

Текст статті має бути надрукованим у редакторі Microsoft Word на аркушах форматом А4 (210 х 297 мм):

– 12 кеглем, шрифтом Times New Roman;

– з інтервалом між рядками – 1,5;

– з абзацним відступом – 1,0 см;

– з полями: лівим – 2,5 см, правим – 1,5 см, верхнім і нижнім – 2,0 см;

– без нумерації сторінок.

 

Матеріал статті викладається в такій послідовності:

УДК  (Універсальний десятковий класифікатор) 

І. П. Автор_11, І. П. Автор_22, І. П. Автор_33 (мовою статті, курсив, жирний шрифт) 

1 Місце праці Автора_1 (без скорочень), місто, країна (мовою статті, курсив)

2 Місце праці Автора_2 (без скорочень), місто, країна (мовою статті, курсив)

3 Місце праці Автора_3 (без скорочень), місто, країна (мовою статті, курсив)

ORCID: https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX – І. П. Автор_1 (мовою статті)

https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX – І. П. Автор_2 (мовою статті)

https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX – І. П. Автор_3 (мовою статті)

E-mail: xxxx@xxxxxxx (основної контактної особи колективу авторів)

Через 1 рядок

НАЗВА СТАТТІ
(мовою статті, великі літери, жирний шрифт, по центру)

Через 1 рядок

Анотація (мовою статті, обсяг не менше 1800 друкованих знаків), яка вміщує характеристику основної теми, проблеми об'єкта, мету роботи та її результати, а також дані про наукову новизну матеріалів, представлених у статті (міжрядковий інтервал 1, кегль шрифту 10);

Ключові слова (мовою статті, від трьох до десяти, міжрядковий інтервал 1, кегль шрифту 10)

Далі через 1 рядок – прізвища авторів, місце праці та анотація англійською мовою або українською (якщо стаття англійською)

І. П. Автор_11, І. П. Автор_22, І. П. Автор_33 (курсив, жирний шрифт) 

1 Місце праці Автора_1 (без скорочень), місто, країна (курсив)

2 Місце праці Автора_2 (без скорочень), місто, країна (курсив)

3 Місце праці Автора_3 (без скорочень), місто, країна (курсив)

Через 1 рядок

НАЗВА СТАТТІ
(великі літери, жирний шрифт, по центру, англійською мовою (або українською, якщо стаття англійською))

Через 1 рядок

Анотація (англійською мовою (або українською, якщо стаття англійською мовою, обсяг не менше 1800 друкованих знаків), яка вміщує характеристику основної теми, проблеми об'єкта, мету роботи та її результати, а також дані про наукову новизну матеріалів, представлених у статті (міжрядковий інтервал 1, кегль шрифту 10);

Ключові слова (англійською мовою або українською, якщо стаття англійською, від трьох до десяти, міжрядковий інтервал 1, кегль шрифту 10)

 

Текст статті повинен містити

 • постановку проблеми та її зв’язок із науковими та практичними завданнями; 
 • аналіз останніх досліджень і публікацій з даної проблеми; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття; 
 • формулювання цілей статті (постановка завдання); 
 • виклад основного матеріалу дослідження; 
 • висновки і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

 

Основний текст статті, таблиці та рисунки мають бути чіткими (максимальні розміри 12х12 см); формули набраними у редакторі формул. Скорочення та умовні позначення фізичних величин повинні відповідати чинним міжнародним стандартам. Буквені позначення, що містяться у формулах, мають бути розшифровані з зазначенням одиниць вимірювання, нумерація формул наскрізна (номер вказується в круглих дужках біля правої границі тексту).  Посилання на літературні джерела наводять у квадратних дужках, вказуючи номер у списку літератури, наприклад [1, с. 5], [1-3; 8]. Формули, таблиці та рисунки відокремлюють від тексту пропуском рядка. Назви таблиць вказуються над таблицями, назви рисунків – під рисунками та оформляються таким чином:

Таблиця 1 – Назва таблиці 

Рисунок 1 – Назва рисунку

Через 1 рядок після тексту наводять список літератури, який має складатися з двох блоків (ця вимога діє і для англомовних статей):

Список літератури: (References: для англомовних статей)
(жирний шрифт, по центру)

1.

2.

References:
(жирний шрифт, по центру)

1.

2.

 

Перший блок Список літератури (для англомовних статей – References) містить джерела мовою оригіналу (in original language), оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015.

Другий блок References містить ті ж джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA [вимоги до оформлення References], рекомендуємо використовувати безкоштовний онлайн сервіс https://www.citethisforme.com. Нагадуємо, що назви книг, статей та інших наукових джерел, написаних не англійською мовою (не латиницею), перекладаються, а прізвища авторів, назви журналів, видавництв – транслітеруються. Назви статей англійською та транслітеровані прізвища авторів найкраще взяти безпосередньо із статей – вони у більшості журналів наводяться разом з анотаціями англійською. Для транслітерації літератури з української мови рекомендуємо використовувати безкоштовний онлайн сервіс http://www.slovnyk.ua/services/translit.php.

Рекомендована кількості посилань у науковій статті – від 3 до 15.

Рекомендуємо робити посилання на публікації, які вийшли з друку в останні 5 років, а також які включені до наукометричних баз даних SCOPUS або Web of Science. У жодному разі не слід дописувати у список літератури посилання на публікації, що не мають відношення до Вашої статті. Також рекомендуємо посилатися на статті цього збірника.

Самоцитування не повинні перевищувати 10% від загальної кількості посилань.

Редакція віддаватиме переваги науковим публікаціям, які враховують ці побажання.

 

До редакції надсилається електронний варіант статті на адресу: [email protected].

До статті необхідно додати: 

 • відомості про авторів в електронному вигляді без скорочень, вказавши контактну особу:
  - прізвище, ім’я, по батькові (повністю), 

- місце праці або навчання (повністю), 

- посада (освітній рівень для тих, хто навчається), 

- науковий ступінь та вчене звання (за наявності), 

- адреса електронної пошти (для основної контактної особи та обов’язково для кожного з авторів окрема адреса), 

- номер телефона (для основної контактної особи з авторського колективу);

 • підтвердження авторів у сканованому форматі, заповнене і підписане авторами за формою.

 

Стаття після подання до Збірника проходить попередній розгляд (1–5 робочих днів), перевірку на плагіат, після чого скеровується на «подвійне сліпе» рецензування. За наявності зауважень рецензента авторам рекомендується внести відповідні виправлення у статтю. За необхідності стаття може бути скерована на повторне рецензування тому ж або іншому рецензенту.

Остаточне рішення про публікацію рукопису статті приймається редакційною колегією Збірника. Рукописи статей авторам не повертаються.

Положення про конфіденційність

Автор(и) дає (дають) згоду на збір і обробку персональних даних із метою включення їх у базу даних відповідно до Закону України № 2297-VІ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р.

Редколегія збірника гарантує, що особисті дані, окрім тих, що публічно подаються у статті та на сайті видання, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань редакції та не будуть поширюватись і передаватись стороннім особам.