Процедура рецензування та публікаційна етика

Редакційна колегія збірника під час своєї роботи керується принципами, декларованими Комітетом з публікаційної етики (Committee on Publication Ethics / COPE). Ознайомитися із відповідними правилами можна на офіційному сайті COPE http://publicationethics.org. Редакційна колегія спонукає до дотримання цих норм своїх дописувачів. Це, своєю чергою, дає змогу забезпечити право авторського колективу на інтелектуальну власність, підвищити якість опублікованих матеріалів, уникати випадків академічної недоброчесності, плагіату та інших порушень.

Стаття після подання до редколегії проходить попередній розгляд (1-5 робочих днів), перевірку на плагіат, після чого скеровується на рецензування (від 7 до 21 дня) двом вченим. З метою забезпечення якісного незалежного рецензування поданих для публікації матеріалів цей процес є подвійним "сліпим" і виконується вченими, які мають науковий ступінь та здійснюють дослідження за спеціальністю, що відповідає тематиці поданого для публікації матеріалу, і є авторами (співавторами) загальною кількістю не менше трьох публікацій у наукових виданнях, включених до категорії «А» та/або категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, та/або у закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus за відповідною спеціальністю, оприлюднених упродовж останніх п’яти років.

У випадку двох негативних рецензій стаття відхиляється. Якщо одна з рецензій позитивна, а інша негативна, тоді стаття скеровується на рецензування третьому рецензенту і приймається або відхиляється в залежності від третьої рецензії.

За наявності зауважень рецензента авторам рекомендується внести відповідні виправлення у статтю. За необхідності стаття може бути скерована на повторне рецензування тому ж або іншому рецензенту. Остаточне рішення про публікацію рукопису статті приймається редакційною колегією наукового видання. Рукописи статей авторам не повертаються.

Під час процедури рецензування та іншої взаємодії авторам, рецензентам, членам редакційної колегії та редакторам необхідно дотримуватись етичних норм, толерантності та принципів академічної доброчесності. У випадку порушень, непорозумінь чи конфліктних ситуацій рекомендуємо звертатися у редакційну колегію за адресою [email protected]. Головний редактор збірника розгляне звернення та прийме рішення відповідно до нормативних та законодавчих документів.

Відповідно до Інструкції для авторів на останній сторінці статті повинно міститися підтвердження оригінальності дослідження та згода на збір та обробку персональних даних, засвідчене підписами авторів. Редколегія збірника гарантує, що особисті дані, окрім тих, що публічно подаються у статті та на сайті видання, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх завдань редакції та не будуть поширюватись і передаватись стороннім особам.