Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач. Увійдіть на сайт або Зареєструватися для подання.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
  • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з міжрядковим інтервалом 1.5; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Інструкції для авторів.

Керівництво для авторів

Тематична спрямованість збірника наукових праць "Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності": висвітлення проблемних питань і результатів фундаментальних прикладних наукових досліджень у сфері цивільної безпеки, екології, кібербезпеки, пожежної безпеки, комп'ютерних наук, хімічних технологій та інженерії, технологій захисту навколишнього середовища, транспортних технологій.

 Оформляючи статті, необхідно дотримуватись вимог щодо фахових видань України.

Статті необхідно подавати українською,англійською, польською мовами.

Матеріал статей має містити нові та неопубліковані раніше теоретичні й експериментальні результати наукових досліджень відповідно до тематики Збірника. Для числових даних, за винятком загальновідомих величин, слід робити посилання на першоджерело. Також потрібно вказувати посилання на графічні матеріали.

Статті мають бути відредаговані та підписані всіма авторами. Обсяг статті повинен бути не менше 5-6 сторінок друкованого тексту, включаючи ілюстрації, таблиці та бібліографію.

Текст статті має бути надрукованим у редакторі Microsoft Word на аркушах форматом А4 (210 х 297 мм):

-  12 кеглем, шрифтом Times New Roman;
-  з інтервалом між рядками - 1,5;
-  з абзацом - 1,0 см;
-  з полями: лівим - 2,5 см, правим - 1,5 см, верхнім і нижнім - 2,0 см;
-  без нумерації сторінок.

Матеріал статті викладається в такій послідовності:

_________________________________________________________

УДК  (Універсальний десятковий класифікатор)

Ініціали та прізвища авторів (курсив, жирний шрифт), (В дужках – місце праці авторів без скорочень), курсив, вирівнювання по правому краю

НАЗВА СТАТТІ (великі літери, жирний шрифт, по центру)

Через 1 рядок

Анотація мовою статті (обсяг не менше 1800 друкованих знаків), яка вміщує характеристику основної теми, проблеми об'єкта, мету роботи та її результати, а також дані про наукову новизну матеріалів, представлених у статті (друкується по центру, через 1 інтервал, кегль шрифту 10);

Ключові слова (від трьох до десяти)

Через 1 рядок

 Ініціали та прізвища авторів (курсив, жирний шрифт),  (В дужках– місце праці авторів без скорочень) – англійською мовою (або українською, якщо стаття англійською), курсив, вирівнювання по правому краю

НАЗВА СТАТТІ (великі літери, жирний шрифт, по центру) – англійською мовою (або українською, якщо стаття англійською)

Через 1 рядок

Анотація англійською мовою (або українською, якщо стаття англійською мовою) (обсяг не менше 1800 друкованих знаків), яка вміщує характеристику основної теми, проблеми об'єкта, мету роботи та її результати, а також дані про наукову новизну матеріалів, представлених у статті (друкується по центру, через 1 інтервал, кегль шрифту 10);

Ключові слова (від трьох до десяти) –  – англійською мовою (або українською, якщо стаття англійською)

 

       Текст статті повинен містити

       Вступ (Introduction) - у вступі автори повинні представити: постановку проблеми; короткий аналіз останніх досліджень і публікацій; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 
       Методи досліджень (Methods) – необхідно навести апробовані та стандартні методики досліджень,  а також прилади, матеріали та коротко хід досліджень. Для наукових праць природничого спрямування необхідно навести польові умови досліджень. 
       Результати досліджень (Results) – у розділі наводяться отримані експериментальні чи теоретичні дані. Описуються отримані результати. 
     Обговорення результатів досліджень (Discussion) – отримані результати пов’язують з гіпотезами та науковими надбаннями інших науковців, які є спеціалістами у відповідній тематиці. Розкриваються переваги власних досліджень. Результати досліджень та обговорення результатів досліджень можуть бути об’єднані в один розділ. 
     Висновки (Conclusions) - повинні бути представленні в короткій формі, описуючи найважливіші результати роботи, а також погляди автора(-ів) на практичне застосування результатів. 
     Вдячність (Acknowledgements) – може бути висвітлено науковцям за консультації; гранту; фонду (найменування, номер, тип проекту) повинні бути розміщені в окремому розділі перед списком літератури. Назви організацій повинні бути написані повністю. Якщо результати статті отриманні без підтримки будь-якого з проектів чи фінансування то це також необхідно відзначити. Також можна висловити вдячність організації, лабораторії, установі і т.д., які в тій чи іншій міри причетні до публікації Вашої роботи.

Основний текст статті, таблиці та рисунки мають бути чіткими (максимальні розміри 12х12 см); формули – набраними у редакторі формул. Скорочення та умовні позначення фізичних величин повинні відповідати чинним міжнародним стандартам. Буквені позначення, що містяться у формулах, мають бути розшифровані з зазначенням одиниць вимірювання, нумерація формул наскрізна (номер вказується в круглих дужках біля правої границі тексту). Формули, таблиці та рисунки відокремлюються від тексту пропуском рядка. Підписи під рисунками та заголовки таблиць виконуються курсивом.

Через 1 рядок після тексту

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ (великі літери, жирний шрифт, по центру)

Cписок літератури має складатися із двох блоків (ця вимога діє і для англомовних статей):
1) Література (для англомовних статей: References (in original language). Це джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису.

2) References – ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA [вимоги до оформлення References], рекомендуємо використовувати безкоштовний онлайн сервіс https://www.citethisforme.com.  Нагадуємо, що назви книг, статей та інших наукових джерел, написаних не англійською мовою (не латиницею), перекладаються, а прізвища авторів, назви журналів, видавництв – транслітеруються. Назви статей англійською та транслітеровані прізвища авторів найкраще взяти безпосередньо із статей – вони у більшості журналів наводяться разом з анотаціями англійською. Для транслітерації літератури з української мови рекомендуємо використовувати безкоштовний онлайн сервіс http://www.slovnyk.ua/services/translit.php.

Обмежень до кількості посилань у науковій статті немає (зазвичай не менше 10 для науково-методичних і 25 для оглядових статей).

Рекомендуємо робити посилання на публікації, які включені до наукометричних баз даних SCOPUS або Web of Science. Таких літературних джерел у списку повинно бути не менше 66% від загальної кількості та які вийшли з друку не раніше, ніж 5 років тому. У жодному разі не слід дописувати у список літератури посилання на публікації, що не мають відношення до Вашої статті.

Самоцитування не повинні перевищувати 10% від загальної кількості посилань.

Редакція віддаватиме переваги науковим публікаціям, які враховують ці побажання.

 _________________________________________________________

До редакції надсилається електронний варіант статті на адресу: [email protected] 

До статті необхідно додати:
- експертний висновок установи про можливість публікації статті у відкритому друці;
витяг з протоколу засідання кафедри (відділу) про можливість публікації статті;
- відомості про авторів в електронному вигляді без скорочень, вказавши контактну особу:
     - прізвище, ім’я, по батькові (повністю),
     - місце праці або навчання (повністю),
     - посада (освітній рівень для тих, хто навчається),
     - науковий ступінь та вчене звання (за наявності),
     - адреса електронної пошти (для основної контактної особи та обов’язково для кожного з авторів окрема адреса),
     - номер телефона (для основної контактної особи з авторського колективу),

- посилання на ORCID, Scopus.

 

На останній сторінці статті повинно міститися підтвердження оригінальності дослідження та згода на збір та обробку персональних даних, засвідчене підписами авторів (у сканованому форматі).

Стаття після подання до Збірника проходить проходить попередній розгляд (1-5 робочих днів), перевірку на плагіат, після чого скеровується на "подвійне сліпе" рецензування. За наявності зауважень рецензента авторам рекомендується внести відповідні виправлення у статтю. За необхідності стаття може бути скерована на повторне рецензування тому ж або іншому рецензенту.

 Остаточне рішення про публікацію рукопису статті приймається редакційною колегією Збірника. Рукописи статей авторам не повертаються.

Положення про конфіденційність

Автор(и) дає (дають) згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних відповідно до Закону України No 2297-VІ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. Редколегія збірника гарантує, що особисті дані, окрім тих, що публічно подаються у статті та на сайті видання, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань редакції та не будуть поширюватись і передаватись стороннім особам.