Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач. Увійдіть на сайт або Зареєструватися для подання.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
  • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з міжрядковим інтервалом 1.5; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Інструкції для авторів.
  • ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Керівництво для авторів

Тематична спрямованість збірника наукових праць "Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності": висвітлення проблемних питань і результатів фундаментальних прикладних наукових досліджень у сфері цивільної безпеки, екології, кібербезпеки, пожежної безпеки, комп'ютерних наук, хімічних технологій та інженерії, технологій захисту навколишнього середовища, транспортних технологій.

Оформляючи статті, необхідно дотримуватись вимог щодо фахових видань України.

Статті необхідно подавати українською, англійською або польською мовами.

Матеріали статей мають висвітлювати нові та неопубліковані раніше теоретичні й експериментальні результати наукових досліджень відповідно до тематики Збірника. Для числових даних, за наявності загальновідомих величин, слід робити посилання на першоджерело. Також потрібно вказувати посилання на графічні матеріали.

Статті мають бути відредаговані та підписані всіма авторами. Обсяг статті має бути не менше 5-6 сторінок друкованого тексту, включаючи оформлення, таблиці та бібліографію.

Текст статті має бути надрукованим у редакторі Microsoft Word на аркуші форматом А4 (210 х 297 мм):
- 12 кеглем, шрифтом Times New Roman;
- з інтервалом між рядками - 1,5;
- з абзацом - 1,0 см;
- з полями: лівим - 2,5 см, правим - 1,5 см, верхнім і нижнім - 2,0 см;
- без нумерації сторінок.

Порядок оформлення:

____________________________________________________________

УДК (Універсальний десятковий класифікатор)

Ініціали та прізвища авторів (курсив, жирний шрифт), (у дужках – місце праці авторів без скорочень), курсив, вирівнювання по правому краю.

НАЗВА СТАТТІ (великі літери, жирний шрифт, по центру)

Через 1 рядок

Анотація мовою статті (обсяг не менше 1800 друкованих знаків), яка містить характеристику основної теми, проблем об’єкта, мети роботи та її результатів, а також відомості про наукову новину матеріалів, наведених у статтях (друкується по центру, через 1 інтервал, 10 кегль); (детальні вимоги до анотації)

Ключові слова (від трьох до десяти)

Через 1 рядок

 Ініціали та прізвища авторів (курсив, жирний шрифт),   (у дужках — місце праці авторів без скорочень) – англійською мовою

(або українською, якщо положення англійською), курсив, вирівнювання по правому краю

НАЗВА СТАТТІ (великі літери, жирний шрифт, по центру) – англійською мовою (або українською, якщо стаття англійською)

Через 1 рядок

Анотація англійською мовою (або українською, якщо стаття англійською мовою) (обсяг не менше 1800 друкованих знаків), яка вміщує характеристику основної теми, проблеми об’єкта, метод роботи та її результати, а також дані про наукову новину матеріалів, представлених у статтях (друкується по центру, через 1 інтервал, 10 кегль);

Ключові слова (від трьох до десяти) – англійською мовою (або українською, якщо стаття англійською мовою)  

        Текст статті повинен містити

Вступ (Introduction) – у вступі автори повинні представити: постановку проблеми; короткий аналіз останніх досліджень і публікацій; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 
Методи дослідження (Methods) – необхідно навести апробовані та стандартні методики дослідження, а також прилади, матеріали та короткий хід дослідження. Для наукових праць природного спрямування необхідно навести польові умови досліджень. 
Результати дослідження (Results) – у розділі наводяться отримані експериментальні чи теоретичні дані. Описуються отримані результати. 
Обговорення результатів досліджень (Discussion) – отримані результати пов’язують з гіпотезами та науковими надбаннями інших науковців, які є спеціалістами у відповідній тематиці. Розкриваються переваги власних досліджень. Результати досліджень та обговорення результатів досліджень можуть бути об’єднані в один розділ. 
Висновки (Conclusions) – повинні бути представлені в короткій формі, описуючи результати роботи, а також переглянути автора(-ів) на практичне застосування результатів. 
Вдячність (Acknowledgments) – може бути висвітлена науковцям за консультації; гранту; фонд (найменування, номер, тип проекту) повинен бути розміщений в окремому розділі перед списком літератури. Назви організацій повинні бути написані повністю. Якщо результати статті отримані без підтримки будь-якого з проектів чи фінансування, це також необхідно відзначити. Також можна висловити вдячність організації, лабораторії, установи і т.д., які в тій чи іншій мірі причетні до публікації Вашої роботи.

Основний текст статті, таблиці та рисунки мають бути чіткими (максимальні розміри 12х12 см); формули  –  набраними у редакторі формули. Скорочення та умовні визначення фізичних величин повинні відповідати чинним міжнародним стандартам. Буквені позначення, що складаються у формулах, мають бути розшифровані із зазначенням одиниці вимірювання, формула нумерації наскрізна (номер вказується в круглих дужках біля правої межі тексту). Формули, таблиці та малюнки відокремлюються від тексту пропуском рядка. Підписи під рисунками та заголовки таблиці виділяються курсивом.

Через 1 рядок після тексту

Список літератури (жирний шрифт, курсив, по центру)

Cписок літератури має складатися із двох блоків (ця вимога діє і для англомовних статей):
1) Cписок літератури (для англомовних статей: References (in original language) – це літературні джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015.
2) References – ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APAрекомендуємо використовувати безкоштовний онлайн-сервіс https://www.citethisforme.com. Нагадуємо, що назви книг, статей та інших наукових джерел, написаних не англійською мовою (не латиницею), перекладаються, а прізвища авторів, назви журналів, видавництв – транслітеруються. Назви статей англійською та транслітеровані прізвища авторів найкраще взяти із статей – вони у деяких журналів наводяться разом з анотаціями англійською. Для транслітерації літератури українською мовою рекомендуємо використовувати безкоштовний онлайн-сервіс http://www.slovnyk.ua/services/translit.php.

Приклад оформлення Списку літератури та References.

Обмежень до багатьох посилань у науковій статті немає (зазвичай не менше 10 для науково-методичних і 25 для оглядових статей).

Рекомендуємо робити значну частину посилань на публікації, які включені до наукометричних баз даних SCOPUS або Web of Science. Таких літературних джерел у списку має бути не менше 66% від загальної кількості та які вийшли з друку не раніше, ніж 5 років тому. У жодному разі не слід дописувати до списку літератури посилання на публікації, які не мають відношення до вашої статті.

Самоцитування не повинно перевищувати 10% від загальної кількості посилань.

Редакція надає перевагу науковим публікаціям, які враховують ці побажання.

 ____________________________________________________________

До редакції надсилається електронний варіант статті на адресу: [email protected] 

До статті необхідно додати:
- витяг з протоколу засідання кафедри (відділу) про можливість публікації статті;
- відомості про авторів в електронному вигляді без скорочення, вказавши контактну особу :
     - прізвище, ім'я, по батькові (повністю),
     - місце праці або навчання (повністю),
     - посада (освітній рівень для тих, хто навчається),
     - науковий ступінь та вчене звання (за наявність),
     - адреса електронної пошти (для основної контактної особи та обов'язково для кожного з авторів окремої адреси),
     - номер телефону (для основної контактної особи з авторського колективу),
     - посилання на ORCID, Scopus.

На останній сторінці статті необхідно розмістити підтвердження оригінальності дослідження та згоди на збір та обробку персональних даних, засвідчених підписами авторів  (у сканованому форматі).

Стаття після подання до Збірника проходить до попереднього розгляду (1-5 робочих днів),  перевірку на плагіат, після чого скероване на "подвійне сліпе" рецензування. Для повідомлення зауважень рецензента авторам необхідно внести відповідні виправлення у статтю. За потреби стаття може бути скерована на повторне рецензування тому ж або іншому рецензенту.

Остаточне рішення про публікацію рукопису статті залишається редакційною колегією Збірника. Рукописи статей авторам не повертаються.

Положення про конфіденційність

Автор(и) надає (надає) згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення їх до бази даних відповідно до Закону України № 2297-VІ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. Редколегія збірника гарантує, що особисті дані, окрім тих, що публічно розміщені у статтях та на сайті видання, будуть використані для виконання внутрішніх завдань редакції та не будуть поширюватися і передаватись стороннім особам.