СТАН БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

  • V. Fedorchuk-Moroz Луцький національний технічний університет
  • M. Rudynets Луцький національний технічний університет
  • M.-B. Moroz Комунальне підприємство «Луцька цен-тральна районна лікарня
Ключові слова: професійні захворювання, коронавірусна інфекція, безпека та гігієна праці, медичні працівники, небезпечні та шкідливі виробничі чинники

Анотація

Проблема. В сучасних умовах, коли медичні працівники перебувають у авангарді боротьби з коронавірус-ною інфекцією, потребує вивчення стан безпеки та гігієни праці медиків. Цій проблемі присвячена стаття.
Мета роботи полягає у проведенні комплексної оцінки безпеки та гігієни праці медичних працівників та розробці рекомендацій для її вдосконалення в умовах пандемії COVID-19.
Методи дослідження. Під час виконання дослідження використано комплекс методів наукового пізнання: філософський (діалектичний), загальнонаукові (методи комплексного, формально-логічного і системного аналізу та синтезу) та порівняльно-правовий.
Об’єктом дослідження виступає безпека та гігієна праці медичних працівників.
Наукова новизна полягає у проведеному комплексному дослідженні теоретичних та практичних аспектів безпеки та гігієни праці медичних працівників з метою зниження виробничого травматизму та професійних захворювань, а також ступеня виробничих ризиків.
Результати. Розглянуто стан безпеки та гігієни праці медичних працівників, при виконанні професійних обов’язків яких діє цілий комплекс небезпечних та шкідливих чинників, що можуть призвести до розвитку про-фесійних захворювань. Особливу увагу зосереджено на інфікуванні коронавірусною інфекцією. Проведено аналіз останніх досліджень та публікацій з даної проблематики, досліджено чинні законодавчі та нормативно-правові акти, розглянуто права медиків на здорові та безпечні умови праці.
Висновки та конкретні пропозиції авторів. Для вдосконалення безпеки та гігієни праці медичних працівників рекомендуємо: відновити роботу санітарно-епідеміологічних служб у країні; відновити підготовку лікарів-гігієністів та лікарів-епідеміологів у медичних університетах; забезпечити організацію та проходження спеціального навчання усіма працівниками медичних закладів з питань сучасних методів профілактики інфекцій, постконтактної профілактики, а також заходів і засобів інфекційного контролю (вступне – під час прийняття на роботу, періодичне – один раз на рік перед сезоном спалаху інфекційних захворювань, цільове – у разі раптових масових спалахів інфекційних захворювань та їхнього значного поширення або після випадку професійної аварії (інфікування)); зобов’язати викладати працеохоронні дисципліни у ЗВО медичних профілів; на державному рівні передбачити створення належної системи безпеки та гігієни праці у галузі охорони здоров’я; обов’язково проводити атестацію умов праці та визначення категорії важкості праці медичних працівників; в обов’язковому порядку забезпечувати усіх медичних працівників, які залучені до боротьби з інфекційними захворюваннями, ефективними засобами індивідуального захисту та необхідною їх кількістю; забезпечити медичним працівникам раціональні умови праці та відпочинку з метою захисту та збереження їх здоров’я та працездатності; забезпечити належний контроль за дотриманням вимог безпеки при роботі з обладнанням, яке є джерелом фізичних небезпечних та шкідливих виробничих чинників; проводити постійний контроль за вмістом у повітрі робочої зони хімічних та біологічних ре-човин, аероіонізації повітря, не допускаючи перевищення гранично допустимих концентрацій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-12-28
Як цитувати
Fedorchuk-Moroz, V., Rudynets, M., & Moroz, M.-B. (2020). СТАН БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 22, 59-65. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.22.2020.08