РОЗРОБЛЕННЯ СТОХАСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НЕБЕЗПЕК

  • A. Bochkovskyi Одеський національний політехнічний університет
Ключові слова: охорона праці, оцінювання ризиків, марковські процеси, система «людина – машина – середовище», професійні небезпеки

Анотація

Проблема. Основним недоліком існуючих методів та моделей оцінювання ризиків в сфері охорони праці є нехтування динамічними характеристиками процесів випадкового гібридного впливу на працівника небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Такі характеристики негативного впливу спостерігаються під час функціонування будь-яких реальних систем «людина – машина – середовище», отже повинні обов’язково врахову-ватись під час оцінки ризиків. Мета. Розробка стохастичних моделей оцінювання ризиків виникнення професійних небезпек в системах «людина – машина – середовище».
Методи досліджень. Під час розробки стохастичних моделей оцінювання ризиків виникнення професій-них небезпек застосовувались теорія марковських процесів, під час вирішення граничної задачі – метод фіктивних фаз Ерланга. Основні результати дослідження. Для знаходження граничного розподілу ймовірностей випадкового процесу виникнення професійних небезпек в системах «людина – машина – середовище» виведено систему диференційних рівнянь в частинних похідних і відповідних граничних умовах, що дає змогу визначити такі основні показники для оцінювання ризику виникнення професійних небезпек:
 ймовірність перевищення нормованих значень (гігієнічного нормативу) накопиченим негативним впливом шкідливого виробничого фактора;
 ймовірність того, що у випадковий період часу наслідки негативного впливу шкідливого виробничого фактора в організмі працівника будуть повністю відсутніми;
 ймовірність отримання виробничої травми працівником у випадковий період часу;
 середній рівень накопичування в організмі працівника негативного впливу дії шкідливого виробничо-го фактора тощо.
Підкреслено, що такі показники можуть бути використані в якості критеріїв, за умови впровадження за-значеного підходу оцінювання ризиків на державному рівні. Запропоновано метод вирішення граничної задачі для системи диференційних рівнянь, що базується на перетворенні Лапласа для випадку ерлангівского розподі-лу робочих та неробочих періодів часу.
Висновки та конкретні пропозиції. Розроблено стохастичні моделі для оцінювання ризиків системах «людина – машина – середовище», які дозволяють оцінити рівень ризику виникнення професійних небезпек за основними показниками, що характеризують рівень професійної безпеки. Розроблено метод вирішення граничної задачі для системи диференціальних рівнянь, що базується на перетворенні Лапласа для випадку ерлангівского розподілу робо-чих та неробочих періодів часу. Отримане рішення дає змогу знайти моменти ймовірнісного розподілу рівня нако-пичування негативного впливу: шкідливих виробничих факторів в організмі працівника, що дає можливість за допомогою нерівності Чебишева визначити нижню оцінку ймовірності перевищення рівня зазначеного негативного впливу гранично-допустимих (нормованих) значень. Надалі, практичний інтерес викликає розгляд випадкового процесу для випадків важкого травмування, коли працівникові потрібно тривалий час проходити лікування та реабілітацію від наслідків травми, що отримана під час відмови виробничого обладнання другого типу. Таке завдання ви-рішується в рамках запропонованого та представленого у проведеному дослідженні підходу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2019-06-10
Як цитувати
Bochkovskyi, A. (2019). РОЗРОБЛЕННЯ СТОХАСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НЕБЕЗПЕК. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 19, 68-78. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.19.2019.07