ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЇ В УКРАЇНІ

  • I. Azarova Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: сталий розвиток територій, стратегічна екологічна оцінка, оцінка впливів на довкілля

Анотація

Сталий розвиток є популярною останнім часом науковою концепцією, яку вітчизняними законодавчими актами закладено в основу стратегічного планування розвитку регіонів України та регулювання містобудівної діяльності. Але методологічна основа оцінки сталості розвитку територій досі розроблена та формалізована недостатньо. Майже не визначеними залишаються методи оцінки сталості розвитку територіальних систем в економічній, екологічній та соціальній сферах. Тому метою дослідження обрано аналіз відомих методів екологічної оцінки розвитку територій, викладених у законодавчих та нормативних документах, з подальшим визначенням придатності їх використання для проведення оцінки проектів розвитку територій на базі концепції сталого розвитку, що і становитиме наукову новизну цього дослідження. Для досягнення цієї мети було виконано аналіз законодавчої та нормативної бази в галузі територіально-го розвитку, виявлено основні регулюючі документи. Далі за кожним з цих основних документів було розглянуто наведене в ньому поняття екологічної оцінки та її призначення, визначені методи проведення екологічної оцінки, а також проаналізовано придатність до застосування викладених підходів та методик для здійснення екологічної оцінки розвитку територій на засадах концепції сталого розвитку. Отримано висновок, що запропоновані в розглянутих документах методи екологічної оцінки при їх використанні для екологічної оцінки сталості розвитку територій, матимуть численні суттєві недоліки. Жоден з розглянутих законодавчих та нормативних документів не наводить конкретної методики визначення сталості розвитку відповідної системи, в запропонованих методах екологічна оцінка пересікається із соціальною та економічною оцінками, наводяться некоректні з точки зору сталого розвитку обґрунтування оптимальності прийнятого комплексу проектних рішень виходячи виключно з вимог екологічного та санітарного законодавства. Отримані результати наводяться на висновок про необхідність вдосконалення методів екологічної оцінки в сфері розвитку територій з точки зору імплементації положень концепції сталого розвитку. При формуванні регіональних стратегій розвитку на засадах сталого розвитку, оцінка сучасного стану території в економічній, соціальній та екологічній сферах повинна здійснюватися окремо одна від одної для того, щоб мати можливість далі оцінити збалансованість розвитку за кожною сферою та сформувати відповідну стратегію у напрямі, який потребує додаткових заходів. При проведенні екологічної оцінки, аналіз стратегій лише на відповідність законодавчим та нормативним обмеженням є недостатнім з точки зору концепції сталого розвитку. Оцінка екологічних впливів повинна здійснюватися як для негативних аспектів, так і для позитивних, що не нормуються. Висновки щодо відсутності негативного впливу на довкілля є недостатніми для розгляду стратегій розвитку таких територій, як наприклад, національні парки або заповідники. Тому існуюча система показників рівнів забруднення довкілля діяльністю людини як основа екологічної оцінки потребує доопрацювання, адже не дає змоги виміряти позитивні впливи деяких природовідновлювальних проектів на довкілля. Нарешті, в законодавчих та нормативних документах потрібно формалізувати конкретні методи комплексної оцінки сталості розвитку як базу для розгляду альтернативних концепцій розвитку територій. Формування та впровадження відповідних методів і може бути обрано як напрямок подальших досліджень автора за обраною тематикою.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2019-06-10
Як цитувати
Azarova, I. (2019). ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЇ В УКРАЇНІ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 19, 115-121. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.19.2019.13