ОЗНАЧУВАНІСТЬ І ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ

  • P. Hashchuk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • Yu. Tymoshenko Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: транспорт, транспортна система, зміст, означення, наратив

Анотація

Проблема. Формалізоване дослідження транспортних систем, удосконалення термінології та кла-сифікаційного інструментарію — це шлях до планомірного поглиблення і цілковитого упорядкування знань про транспорт в широкому системному сенсі, що має стати основою для пошуку надійних засобів підвищення еко-номічної активності людства. Але на цьому шляху існує проблема: досі немає однозначного й несуперечливого тлумачення поняття «транспортна система».
Мета дослідження — критично зіставити поняття «транспорт» і «транспортна система», намагаючись виснувати якнайточніше формальне означення чи змістовно якнайточніший наратив поняття «транспортна система».
Методи дослідження. Дослідження спирається на загальні принципи системного мислення й аналізу. Си-стемотворними визнано мотивований потік речей чи людей, що на облавку транспортного засобу стають ванта-жами чи пасажирами, а також логістичну надбудову, що обслуговує процеси транспортування. Межі транспорт-ної системи окреслено межами сфери економічного обігу.
Результати дослідження. З’ясовано, що у дослідженнях, присвячених питанням розвитку транспорту, його (транспорт) доволі часто трактують як інфраструктурну галузь народного господарства, і поряд з поняттями «транспорт», «транспортна галузь», «транспортна система», що їх часто беззастережно вважають синонімами, використовують ще й поняття «транспортний комплекс», «транспортна інфраструктура». Звісно, не може наука так без раціонального сенсу оперувати різними термінами на позначення одного і того ж.
Висновки. Обґрунтовано, що транспортну систему доцільно загалом трактувати як цілісне відображення засобами мови спостерігача-дослідника множини об’єктів у всій повноті їх зв’язків між собою і з довкіллям в сенсах розв’язуваної спостерігачем задачі/проблеми забезпечення ефективної мобільності цінностей і людей назустріч одне одному. А всякі необхідні уточнення й доповнення є сенс відображати в додаткових наративах, відповідних конкретним розв’язуваним транспортним задачам/проблемам.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-12-28
Як цитувати
Hashchuk, P., & Tymoshenko, Y. (2020). ОЗНАЧУВАНІСТЬ І ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 22, 66-77. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.22.2020.09

Найчастіше читають статті цього автора (ів)

1 2 > >>